Aviso legal

Inicio > Aviso legal

Aviso legal: Red_Parlamenta se nutre de los enlaces a las distintas webs oficiales de las Cámaras Legislativas autonómicas, que son las propietarias de los contenidos que se difunden.

Por ello es necesario respetar los Avisos Legales que cada Cámara hace constar en su web, en todo lo que concierne a la información respectiva.

Lege-oharra: Red_Parlamenta legegintza-ganbera autonomikoen web ofizialetarako estekak erabiltzen ditu, eta erakunde horiek dira hemen zabaltzen diren edukien jabeak.

Horregatik, beharrezkoa da ganbera bakoitzak bere webean jasotzen dituen lege-oharrak errespetatzea, ganbera bakoitzaren informazioari dagokion guztirako.

Avis legal: Red_Parlamenta es nodreix dels enllaços a les webs oficials de les cambres legislatives autonòmiques, que són les propietàries dels continguts que s'hi difonen.

Per això cal respectar els avisos legals que cada cambra fa constar a la seva web, pel que fa a tota la informació respectiva.

Aviso legal: Red_Parlamenta nútrese dos enlaces ás distintas webs oficiais das Cámaras Lexislativas autonómicas, que son as propietarias dos contidos que se difunden.

Por iso cómpre respectar os ‘avisos legais’ que cada Cámara fai constar na súa web, en todo o que atinxe a información respectiva.

Avis legal: Red_Parlamenta es nodreix dels enllaços a les webs oficials de les cambres legislatives autonòmiques, que són les propietàries dels continguts que s'hi difonen.

Per això cal respectar els avisos legals que cada cambra fa constar a la seva web, pel que fa a tota la informació respectiva.

Legal notice: Red_Parlamenta is set up through the various links to official sites of the regional legislative chambers, which are the owners of the content disseminated.

Therefore it is necessary to respect the Legal Notices that each Chamber notes on its website, in regard to all the relevant information.