Ultimas iniciativas legislativas presentadas en Catalunya

  • Projecte de llei de la llengua de signes catalana

  • Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l'adolescència

  • Projecte de llei d'acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya

  • Projecte de llei de l'Agència Catalana d'Inspecció de Treball

  • Projecte de llei de consultes populars per via de referèndum de Catalunya

  • Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats

  • Projecte de llei que regula l'accés a l'entorn de les persones amb discapacitats usuàries de gossos d'assistència

  • Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família

  • Comments